Jaw crusher

SPECO JAW CRUSHER는 모든 종류의 원석에 사용하는 1차 파쇄기로 광범위 하게 사용할 수 있으며
간단하나 견고한 구조를 가지고 있기 때문에 고장률이 낮고 유지보수가 용이합니다.
또한 마모성에 뛰어난 재질 PLATE 적용으로 내구성이 높습니다.

Model

Model Feed
Opening
(mm)
Capacity (T/H) Rev.
(rpm)
Power
(Kw)
Discharge set [Open side setting (mm)]
20 30 40 50 60 70 80 100 125 150 175 200 250 300
SJ-3020 750x500       42 53 62 72 92 117 138         250 45x6P
SJ-3624 900x600         70 85 95 120 150 180 210       250 75x8P
SJ-4230 1,060x750             139 186 217 245 264 304     230 110x6P
SJ-4840 1,200x1,000               220 270 325 375 430 540   225 150x10P
SJ-6048 1,500x1,200                 370 425 468 510 590 640 190 190x8P
Cone Crusher
SPECO CONE CRUSHER는 크러싱 전체 공정에 있어서
2차나 3차 혹은 최종 파쇄에 가장 적합하며, 보편적 파쇄비대용량 파쇄능력을 보유하고 있어 다양한 골재 생산이 가능하며
특수 재질 LINER 사용으로 편마모를 줄여주는 장점이 있습니다.

Model

Model Feed Opening Capacity (T/H) Rev.
(rpm)
Power
(Kw)
Weight
(ton)
Closed Open 6 10 13 16 20 25 30 40 50 60
SM-900S 50 70 27 48 57 65 80           630 37~55 12
SM-900C 125 140     45 55 70 80 90 105    
SM-1200S 70 100   70 90 110 135           560 75~110 23
SM-1200C 170 190     72 90 110 135 155 185 200  
SM-1300S 75 110   82 110 130 160           560 95~130 27
SM-1300C 180 200       110 130 160 180 215 230  
SM-1680S 100 140   125 160 190 225           510 150~190 48
SM-1680C 235 265         190 250 290 335 390 410
SM-2100S 130 180   220 280 330 390 450         435 220~300 78
SM-2100C 300 335           360 430 560 700 800
 • img02
  모델명 SCP-300
 • img02
  모델명 SCP-200
 • img02
  모델명 SCP-500
 • img02
  모델명 JAW
 • img02
  모델명 CONE
 • img02
  모델명 SCREEN